shape shape shape shape shape

کالای شما به چه دلیل در نمایندگی پذیرش شده است؟

از نوبت دهی شرکت در زمان پذیرش به چه میزان رضایت داشتید؟

از مدت زمان سپری شده جهت پذیرش کالا چقدر رضایت دارید؟

از میزان زمان سپری شده جهت تعمیرات و تحویل چقدر رضایت داشتید؟

از تامین به موقع قطعات مورد نیاز برای تعمیر به چه میزان رضایت داشتید؟

میزان رضایت شما از هزینه های پرداختی نسبت به خدمات ارائه شده چقدر است؟

از کیفیت خدمات و تعمیرات انجام شده به چه میزان رضایت داشتید

میزان رضایت مندی شما از ثبت ایرادات مطروحه در زمان پذیرش توسط مشاور چقدر است؟

میزان رضایت شما از کیفیت تعویض لوازم مصرفی ارائه شده توسط نمایندگی چقدراست?

از رفتار و برخورد پرسنل به چه میزان رضایت داشتید؟

از توضیحات ارائه شده هنگام تحویل کالا، در خصوص فاکتور و کار های انجام شده و قطعات تعویضی چقدر رضایت دارید؟

میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص هزینه تعمیرات و تاخیر در تحویل پس از بررسی اولیه کالا چقدر است؟

در صورتی که هنگام پذیرش درخواست ارسال مستقیم کالا با پست یا پیک را اعلام کرده اید، آیا این کار به روش مطلوب انجام شده است؟

میزان رضایت شما از دسترسی به این مرکز خدمات چقدر است؟

آیا در حضور شما ایرادات کالا مشاهده و ثبت گردید؟

آیا ایرادات ثبت شده به صورت کامل رفع گردید؟

آیا در زمان تحویل، رفع ایرادات ثبت شده را در حضور شما کنترل گردید؟

17آیا فاکتور جهت تعمیرات و قطعات به شما ارائه گردید?

آیا کالای شما هنگام مراجعه در نمایندگی پذیرش گردید?

آیا مراجعه به این نمایندگی رابه دوستان خودتوصیه می نمایید؟

آیا تا کنون اتفاق افتاده است که کالای شما به دلیل ایرادات فیزیکی و یا قدیمی بودن در نمایندگی پذیرش نگردد؟

چنانچه شکایتی داشته باشیدآیا از چگونگی مطرح کردن آن به واحدامورمشتریان اطلاع دارید؟

میزان رضایت شما از بسته بندی در زمان تحویل چقدر است؟

بطور کلی از عملکرد این نمایندگی چقدر رضایت دارید؟

این قسمت را در صورت تمایل پر کنید

سن؟

تحصیلات

تعداد دفعات مراجعه به نمایندگی(دریکسال گذشته)